Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Directfloor.nl

Directfloor hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy bieden wij jou een duidelijk overzicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te garanderen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Directfloor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verkregen.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens zullen geminimaliseerd worden. Er zal dus alleen naar de gegevens gevraagd worden die er echt toe doen.
 • Mochten wij deze gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken vragen wij hiervoor vooraf eerst om jouw toestemming hiervoor.
 • In onze organisatie zijn diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens. Hier zullen wij op verzoek ook gehoor aan geven.

 

Als Directfloor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten hier vragen over zijn, horen wij dat graag.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Directfloor verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en/of uitvoering hiervan

 

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Directfloor.nl  de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • (Zakelijk) adres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • BIC, Swift of IBAN-nummers

 

Deze persoonsgegevens worden door Directfloor.nl opgeslagen voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Social media buttons op onze websites. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens
 • Op onze webshop wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom er cookies gebruikt worden. Als je onze site verder gebruikt geef je ons toestemming voor het gebruik van cookies. Mocht je deze cookies niet willen of accepteren dan kan het zijn dat de website niet optimaal werkt.
 • Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe onze webshop gebruik wordt door de klant. Hierdoor kunnen wij veranderingen doorvoeren. Met Google is er een bewerkovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Zie tevens de volgende link hoe Google omgaat met deze data: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn
Directfloor.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Directfloor.nl van jouw gegevens kennis kunnen hebben, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde zaken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit vinden wij dat te allen tijde vervelend. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je vragen hebt over onze verklaring van het beschermen van persoonsgegevens of opmerkingen hebt, horen wij dat graag!

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Directfloor.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt dus geen gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan niet worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Directfloor.nl of die van een derde partij. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.